ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง
Job Tracking ทดสอบ
บันทึกข้อมูลการปฎิบัติงานบุคลากร วิทยาเขตหนองคาย
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
สำหรับบุคลากร และนักศึกษา
ขอจัดซื้อขอจัดซื้อวัสดุ ขอจ้างเหมา และขอจ้างซ่อมทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย